Hỗ trợ trực tuyến

Đội ngũ huấn luyện viên

CleaningBot

UARO Step 4

Các Huấn luyện viên khác

Snowlpow

UARO Step 4

AutomationBot

Robo Kit Step 7

GolfBot

Robo Kit Step 6

WrestlingBot

UARO Step 3

Đơn vị hợp tác